Ervaringen delen en borgen voor heel Rijkswaterstaat

Binnen RWS willen we graag van elkaar leren. Daarom is BUN-K vanuit de rol en opdracht die we met de oprichting hebben meegekregen, gestart met het borgen van de ervaringen, ofwel de ‘geleerde lessen’, op het gebied van aanleg en onderhoud bomen en bos.

De basis hiervoor is een evaluatie die adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft opgesteld, aangevuld met de uitgangspunten benoemd in de Bosvisie. Beide documenten hebben binnen RWS een traject van bespreking en besluitvorming doorlopen en krijgen nu praktische uitvoering.

Inzet van RWS-collega’s

De uitdaging is nu om de geleerde lessen en de aanbevelingen een plaats te geven in onze werkwijzen, contracten, processen, enzovoort. Binnen onze omvangrijke organisatie is dat best een uitdaging. Gelukkig zijn er diverse collega’s die ons hierbij helpen of het voortouw nemen om zaken geregeld te krijgen. Denk hierbij aan met name collega’s vanuit PPO/WW ICM. Ook ligt er een lijntje richting het project Strategische Inkoop Onderhoud en richting een onderwerp als de ‘areaalstrategie’.

Natuurlijk kapitaal verankeren

Binnen BUN-K zijn we eind vorig jaar gestart met een opstellen van een plan van aanpak. Een plan op hoofdlijnen dat als basis dient voor wat we doen, wie betrokken is of moet worden en wat het gewenste eindresultaat moet zijn. Ons streven is dat we de verschillende ‘geleerde lessen’ verankeren in de binnen RWS gehanteerde werkwijzen, contractteksten, modellen, enzovoort. Op deze manier maken we met elkaar gebruik van de opgedane ervaringen en verbeteren we bestaande werkwijzen. Dit alles heeft als doel om het RWS-areaal en de ‘natuurlijke waarde’ van de hierop groeiende bomen en bos beter te laten renderen. Hiermee dragen we bij aan diverse beleidsmatige opgaven, voorkomen we verspilling van ons natuurlijk kapitaal en voegen we waarde toe aan onze eigen leefomgeving.

Drie kernthema’s

Inhoudelijk gaan de meeste geleerde lessen over de volgende kernthema’s:

  1. Wijze van inkoop en aanbesteding van onderhoud en aanleg van bomen;
  2. Het borgen van het RWS-eigenaarschap van vrijkomend natuurlijk kapitaal uit RWS-areaal;
  3. Diverse financiële aspecten op gebied van btw en verkoopopbrengsten van ‘natuurlijk kapitaal’.

Op basis van deze drie kernthema’s zijn inhoudelijk deskundige RWS-collega’s nu druk bezig met de voorbereiding en doorvoering van aanpassingen in protocollen, processen, contractteksten en werkwijzen van RWS.

Meer weten?

Er zijn de afgelopen jaren vanuit BUN-K diverse visuals/infographics gemaakt over aanleg en beheer van bomen en bos + ketenintegratie:

Infographic duurzaam bosbeheer
Infographic ketenintegratie

Lees ook het verhaal over het bomenvervangingsproject langs het Spuikanaal. Een schoolvoorbeeld van duurzaam bosbeheer in de praktijk. Verder geeft RWS-adviseur Peter-Jan Keizer zijn kijk op de Bosvisie.

Nog vragen, ideeën of suggesties? Neem contact op met BUN-K-collega’s Stephan Roos, stephan.roos@rws.nl of Koos van Moosel, koos.van.moosel@rws.nl.